Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Research-Create-Innovate

Our company, Filippos Koulouris M.E.P.E receive grant from Research-Create-Innovate call with code Τ1ΕΔΚ-02006 and abbreviation: TALOS-BIO.

Project Title
Development of an innovative bone allograft for application in neurosurgery tandem with the TALOS system.

OBJECTIVES SUMMARY
Development of an allograft product from living donors, manufactured by means of a special device, using the TALOS milling cutter for use in Neurosurgery, by the Tissue Graft Bank of Biosciences and Applications of E.K.E.F.E. “DEMOΚRITOS”.

Implementation
The program was implemented successfully.

Poster of the Project

Research-Create-Innovate

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Η εταιρεία μας, Φίλιππος Κουλούρης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, έλαβε χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02006 και ακρωνύμιο: TALOS-BIO.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ανάπτυξη καινοτόμου οστικού αλλομοσχεύματος για εφαρμογή στην Νευροχειρουργική με το σύστημα TALOS.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η ανάπτυξη στην Τράπεζα Ιστικών Μοσχευμάτων του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, οστικού μοσχεύματος ανθρώπινης προέλευσης (αλλομοσχεύματος), από  ώντες δότες, διαμορφωμένου με την βοήθεια ειδικής διάταξης, με τη φρέζα TALOS, για χρήση στη Νευροχειρουργική.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία.

ΑΦΙΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

Subscribe to stay informed

Shortest way to get our news, fast.