Πιστοποιήσεις

Αξιοπιστία και Ασφάλεια

Η βάση μας, ποιότητα

Η Filippos Healthcare έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εθνικής υπουργικής απόφασης οικ.1348:2004 και έχει καθορίσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO EN 9001:2015.

ISO9001-2015
ISO13485-2016
toppng.com-pdf-icon-382x540
ISO 9001:2005
toppng.com-pdf-icon-382x540
ΥΑ οικ1348:2004