Το Σύστημα Talos είναι ένα καινοτόμο σύστημα για κλείσιμο και πλήρη ανακατασκευή των ελλειμάτων του treppaning.

Η απορρόφηση των οστικών flaps μετά από κρανιοπλαστική, που έχει ακολουθηθεί μετά από κρανιεκτομή έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων flaps, αμφίπλευρων flaps, ή σε περιπτώσεις σημαντικά μεγάλου ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος μεταξύ της αφαίρεσης και της αντικατάστασης του οστού. Φαίνεται ότι η χρήση ενός οστικού μοσχεύματος, ειδικότερα ενός ανθρώπειου μοσχεύματος, εντός των ορίων της τομής, αναστέλλει τα φαινόμενα απορρόφησης σε μεγάλο βαθμό.

Το σύστημα Talos είναι ανώτερο από την χρήση τμημάτων οστικού μοσχεύματος, επειδή δίνει τη δυνατότητα για σταθερή εισαγωγή ενός μόνον μοσχεύματος, στο σημείο με το μεγαλύτερο οστικό έλλειμα, το οποίο δεν διαχέεται στον περιβάλλοντα ιστό και δεν προκαλεί εκτοπική οστεογέννεση, ενώ ταυτόχρονα δίνει εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα.

toppng.com-pdf-icon-382x540
Talos overview

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες;